Klub Integracji Społecznej w Biskupcu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-310 Biskupiec, ul. Niepodległości 4 a
telefon 89 715 11 36
e-mail
Koordynator Małgorzata Duba

Informacja o działaniach

Klub Integracji Społecznej w Biskupcu zajmuje się wsparciem i pomocą osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, chcącym zdobyć nowe umiejętności.

Ofertę wsparcia kieruje też do rodziców w formie warsztatów wychowawczych oraz wsparcia rodziny przy współpracy z asystentem rodziny.

Pomoc i wsparcie świadczona jest klientom indywidualnie oraz podczas zajęć grupowych.

Zajęcia indywidualne

Klienci indywidualni mają możliwość konsultacji indywidualnej i pomocy doradcy zawodowego przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwaniu i sprawdzaniu ofert pracy. W razie potrzeby są kierowani do innych specjalistów.

Poszukujący pracy mogą korzystać bezpłatnie z komputera z dostępem do internetu, ksero, drukarki i telefonu.

Zajęcia grupowe

Program Reintegracji Społeczno  – Zawodowej

W Klubie prowadzony jest Program Reintegracji Społeczno – Zawodowej (88 godzin). Uczestnicy po jego ukończeniu mają możliwość podjęcia prac społecznie -  użytecznych na terenie gminy.

Reintegracja społeczna -  odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem i posiadanymi środkami pieniężnymi.

Reintegracja zawodowa - działalność nastawiona na odbudowę i podtrzymanie u osoby podlegającej tym działaniom społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Reintegracja zawodowa ma na celu pokazanie jak aktywnie szukać pracy np. poprzez naukę pisania CV, listu motywacyjnego, pism urzędowych oraz podań. Umożliwia zapoznanie się z podstawami prawa pracy, naukę autoprezentacji.

Warsztaty dla rodziców

Pomoc i wsparcie otrzymują także rodzice którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, umożliwia się  im udział w warsztatach dla rodziców oraz programie profilaktycznym „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”.

Warsztaty organizacji czasu wolnego

W KIS prowadzone są również warsztaty organizacji czasu wolnego podczas których uczestnicy wykonują ozdoby świąteczne, poznają techniki zdobienia decupage, uczą się wykonywać kwiaty z bibuły, poznają tajniki robótek ręcznych. Wspólnie uczestniczą też w wyjściach na wystawy, do muzeum, zwiedzają okolicę.

Grupa samopomocowa

Tworzą się grupy samopomocowe, którym udostępnia się salę oraz wsparcie moderatora. Na spotkania byli zapraszani w zależności od potrzeb min.: pracownicy socjalni, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy w rodzinie, przewodniczący Rady Miasta.

W Klubie Integracji Społecznej przy MOPS w Biskupcu realizowano  szereg  innowacyjnych  form wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem środków unijnych:

 • Program edukacji osób bezrobotnych „ALTERNATYWA”
 • „Wspieranie osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 • „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia”
 • „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Biskupiec  w ramach zintegrowanego systemu pomocy rodzinom powiatu Olsztyńskiego”
 • „Usługi Asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”
 • Projekt PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – „Nasza wieś w naszych rękach”.

W 2017 r. podjęto współpracę z Warmińsko - Mazurską Federacją Organizacji Socjalnych FOSA w Olsztynie wdrażając w partnerstwie projekty:

 • „Rozwój usług społecznych w gminach Biskupiec i Kolno”
 • „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”.

Klub Integracji Społecznej dołączył do koalicji sojuszników w Gminie Biskupiec programu „Bezpieczna Przyszłość”  działającej na rzecz społecznej inkluzji  osób z  niepełnosprawnością intelektualną, wprowadzeniu ich w środowisko społeczne i lokalne, podjęciu przez nie nowych ról społecznych. Odbywają się cykliczne spotkania z osobami niepełnosprawnymi i uczestnikami KIS.

Kierownik Klubu Integracji Społecznej uczestniczy w projekcie pozakonkursowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”

KIS współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

W Klubie Integracji Społecznej pracują też asystenci rodziny. Asystenci prowadzą stałą pracę z rodzinami w których występują trudności w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych.

Klub Integracji Społecznej w Biskupcu współpracuje z:

 • Pracownikami socjalnymi MOPS
 • Ośrodkiem wsparcia MOPS
 • Powiatowym Urzędem Pracy
 • Młodzieżowym Centrum  Kariery OHP
 • Centrum Edukacji ZDZ
 • Urzędem Miejskim
 • Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Placówkami oświatowymi z gminy
 • Pracodawcami

Klub Integracji Społecznej jest od lat współorganizatorem w gminie:

 • Targów Pracy i Edukacji
 • Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.