Klub Integracji Społecznej w Jezioranach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-320 Jeziorany, ul. Kajki 20
telefon 89 718 11 33
e-mail
Koordynator Wioleta Siecińska

Informacja o działaniach

Pracownik ds. KIS realizuje następujące zadania:

 • prowadzi reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją  poprzez realizację zadań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym,
 • pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patalogii i innych negatywnych zjawisk społecznych,
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego zmierzającego do podjęcia przez klientów działań nastawionych na pozyskanie pracy i jej utrzymanie,
 • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu przez nich możliwie pełnej aktywności życiowej,
 • ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi mająca na celu świadczenie pomocy klientom w wychodzeniu z trudnej sytuacji,
 • współpraca z urzędem pracy i innymi instytucjami polegająca m.in. na realizowaniu programów specjalnych oraz informowaniu i wstępnej rekrutacji kandydatów do organizowanych kursów, szkoleń ofert pracy, organizacji prac społecznie użytecznych i innych form,

Do KIS-u przynależy (sala) PUNKT – Konsultacyjno- Profilaktyczny – dt.  Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie(prowadzenie indywidualnych konsultacji).

Klub umożliwia zainteresowanym:

 • bezpłatne usługi,
 • dostęp do aktualnych ofert pracy,
 • pomoc przy sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych do pracodawców,
 • możliwość skorzystania z telefonu (drukarki, skanera) w celu poszukania pracy,

Uczestnikami klubu są osoby skierowane przez pracowników socjalnych, (głównie  są to osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne, osoby zagrożone wielokrotnym wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej).

Zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych,
 • reintegracja społeczna i zawodowa bezrobotnych,
 • kształtowanie i zwiększanie aktywności  społecznej kierunku podejmowania samodzielnych działań   do podjęcia zatrudnienia,
 • rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • reintegracja społeczna i zawodowa : działań mających na celu pomoc w znalezieniu pracy, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, staży i działań samopomocowych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w wychodzeniu z izolacji,
 • sprawne poruszanie się po rynku pracy,

Podnoszenie poziomu samopomocy i dowartościowania poprzez realizacje zajęć:

 • poradnictwa psychologicznego
 • poradnictwa prawnego
 • terapeutę  uzależnień wg potrzeb
 • warsztaty i kursy zawodowe (w ramach projektów zewnętrznych).

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.