Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2
telefon 897514129 wew. 27
e-mail
Koordynator Ewa Falkowska

Informacja o działaniach

KIS powstał na podbudowie Ośrodka Konsultacyjno –Psychoedukacyjnego dla Ofiar Przemocy, którego klientkami były m.in. osoby bezrobotne mające trudności z odnalezieniem  na rynku pracy. Klientki Ośrodka  były inspiracją poszerzenia niesienia im pomocy  nie tylko w sferze przeciwdziałania przemocy i funkcjonowania w rodzinie.

Celem ogólnym KIS jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cele strategiczne:

 • Zmniejszenie bezrobocia
 • Przeciwdziałanie marginalizacji środowisk popegeerowskich
 • Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Cele realizowane są poprzez:

 • reintegrację społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, mających trudności w funkcjonowaniu społecznym- organizowanie treningów umiejętnościowych w zakresie kompetencji społecznych, szkoleń, warsztatów, kursów podnoszących umiejętności, kwalifikacje społeczne i zawodowe,
 • prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, zawodowego i życiowego,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych,
 • prowadzenie programów zatrudnienia tymczasowego mających na celu pomoc w znalezieniu pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • kwalifikowanie osób bezrobotnych do robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym wpływające na postawę i zdrowie psychiczne
 • aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację i propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w szczególności wolnego czasu spędzania z rodziną( imprezy integracyjne, teatr integracyjny)
 • promowanie i organizowanie wolontariatu
 • propagowanie działań obywatelskich i idei ekonomii społecznej (wyjazdy studyjne-możliwość poznania tworzenia wiosek tematycznych, tworzenia i prowadzenia stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych)
 • pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, procesowych
 • opracowywanie i realizacja projektów w celu pozyskiwania środków pomocowych
 • współpracę z pracownikami socjalnymi
 • współpracę z Komendą Powiatową Policji współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników, w szczególności stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
 • kreowanie liderów lokalnych
 • tworzenie i wspieranie działań grup nieformalnych i organizacji pozarządowych
 • pomoc w tworzeniu i reaktywowaniu świetlic wiejskich
 • pomoc w pisaniu biznes planu na prowadzenie działalności gospodarczej
 • propagowanie i promocja działań KIS na zewnątrz

Każdy uczestnik KIS przechodzi  przez IV etapy oddziaływań:

 1. etap: diagnoza i poradnictwo indywidualne psychologicznei zawodowe
 2. etap: warsztaty, treningi szkolenia, edukacja , profilaktyka- grupowe- dostosowane do uczestnika na podstawie diagnozy specjalistów i wywiadu pracownika socjalnego
 3. etap: kursy zawodowe - weryfikacja uczestników ze względu na predyspozycje zawodowe, stan zdrowia (badania lekarskie i specjalistyczne), systematyczności i odpowiedzialności.
 4. etap: staże zawodowe

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.