Klub Integracji Społecznej w Lubawie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 14-260 Lubawa, Fijewo 73
telefon 89/6455434
e-mail
Koordynator Brygida Jęczewska

Informacja o działaniach

Działania podejmowane w ramach KIS

 • Realizacja projektów (obejmujących programy reintegracji społeczno-zawodowej);
 • Organizacja prac społecznie użytecznych;
 • Działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub  podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej;
 • Praca socjalna;
 • Wizyty studyjne do miejsc działania podmiotów ekonomii społecznej,
 • Warsztaty „Szkoła dla rodziców”.

Przykłady zrealizowanych projektów

W Klubie zrealizowano m.in. pięć zadań w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych: „Przez aktywność do sukcesu”, „Nowe Szanse”, „Czas na aktywność”, „Śmiało w przyszłość”, „Wsparcie na starcie”.

Celem zadań było zaktywizowanie i integracja zawodowo-społeczna osób bezrobotnych z terenu Gminy Lubawa, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Efekty programów MRPiPS

 • Powstało 8 miejsc małej infrastruktury turystycznej
 • Utworzono 4 pracownie kulinarne (Rakowicze, Szczepankowo, Omule, Rumienica)
 • Odbyło się 370 godzin warsztatów/treningów
 • Przeprowadzono 1200 godzin usług szkoleniowych z trenerem pracy
 • Zawarto 33 umowy partnerskieZorganizowano 5 pikników integracyjno-aktywizacyjnych
 • Zorganizowano 5 wizyt studyjnychZrealizowano 58 kursów zawodowych
 • Zorganizowano 5 spotkań promujących zakładanie spółdzielni socjalnych
 • 24 osoby uczestniczyły w pracach społecznie-użytecznych

W latach 2008-2014 w Klubie realizowany był projekt systemowy „Aktywna rodzina” współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zaktywizowanie i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych u osób z terenu Gminy Lubawa zwiększających ich szanse na integrację społeczno-zawodową poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Efekty projektu „Aktywna Rodzina”

 • Skierowano do projektu 227 osób
 • Utworzono Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie
 • Zrealizowano 5 Programów Aktywności Lokalnej
 • Zawarte zostały 42 umowy partnerskie
 • Uruchomiono publiczny punkt dostępu do internetu
 • Zorganizowano 9 wyjazdów integracyjnych
 • 79 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny
 • Odbyło się 760 godzin warsztatów/treningów
 • Odbyło się 450 godzin poradnictwa indywidualnego
 • Zorganizowano 92 kursy zawodowe
 • Zorganizowano 7 pikników integracyjnych

Od czerwca  2017r w Klubie realizowany jest projekt „Aktywna przyszłość” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Zarząd  Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • WNIOSKODAWCA: Gmina Lubawa.
 • REALIZATOR: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
 • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-05-2017r. do 30-04-2021r. (VI edycji)
 • WARTOŚĆ PROJEKTU: 829 680,00 ZŁ w tym 777 840,00 zł dofinansowania.
 • OKRES REALIZACJI WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:  01-06-2017r. do 30-04-2021r.
 • PARTNER PROJEKTU: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.

CEL  PROJEKTU „Aktywna przyszłość”:

Podniesienie aktywności, kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia wśród 72 mieszkańców (66 kobiet i 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Lubawa poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej w latach 2017 - 2021.

DZIAŁANIA w ramach projektu  „Aktywna przyszłość”: 

Projekt zakłada realizację sześciu 12-miesięcznych edycji Klubu Integracji Społecznej, w ramach których każdorazowo dla 12 osobowej grupy realizowany będzie program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący: 

 • Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych - 60h/grupa
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej - 32h/grupa
 • Warsztaty podstawy obsługi komputera - 30h/grupa
 • Warsztaty zarządzania czasem - 32h/grupa
 • Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej - 2 wyjazdy/grupa,
 • Kursy zawodowe (wg. indywidualnych predyspozycji uczestników projektu)- 1 kurs/osoba,
 • Indywidualne wsparcia psychologiczne – 20h/osoba,
 • Indywidualne konsultacje z trenerem pracy 12h/osoba. 

ZAKŁADANE  REZULTATY:

 • 18 osób podejmie zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po ukończeniu działań w projekcie.
 • 24 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe po ukończeniu działań w projekcie.
 • 36 osób będzie aktywnie poszukiwało zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.
 • 72 osoby zwiększą swoją wiedza z zakresu ekonomii społecznej.
 • 72 osoby objęte zostaną kontraktem socjalnym.
 • 72 osoby skierowane zostaną do Klubu Integracji Społecznej.
 • 41 osób dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej poprzez: zmniejszenie swojego dystans do zatrudnienia, zwiększenie pewności siebie, podjęcie dalszej aktywizacji, rozpoczęcie nauki itp.

Z uwagi na specyfikę gminy, na obszarze której funkcjonuje KIS (obszar wiejski, słabo rozbudowana infrastruktura komunikacji publicznej), udział w zajęciach organizowanych przez klub jest często jedyną możliwością wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nasz KIS,  oprócz  aktywizowania  klubowiczów do  poszukiwania  pracy, nabywania nowych umiejętności i kompetencji społecznych  oraz  zawodowych,  wspiera  swoich uczestników, borykających się z różnymi problemami, w dążeniu do zmiany  ich  sytuacji  życiowej.

W trakcie swojego 14 letniego funkcjonowania w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie zrealizowano szereg działań integrujących społeczność lokalną gminy Lubawa.

Udział uczestników KIS w  licznych projektach niewątpliwie przyczynił się do podniesienia ich samooceny, wpłynął na podniesienie poziomu ich kwalifikacji zawodowych co sprzyja ich dalszemu włączaniu w proces aktywnego przywracania na rynek pracy.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.