Klub Integracji Społecznej w Pieckach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 35/2
telefon 89 741 38 90
e-mail
Koordynator Agnieszka Wasyk

Informacja o działaniach

Głównym celem KIS  jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.
W  ramach  KIS prowadzono  kampanie społeczne i profilaktyczne

 • ,,Gminne Dni Trzeźwości''
 • Kampania ,,Stop pijanym kierowcom na drogach"
 • Profilaktyczna Akcja Wakacyjna ,,Międzypokoleniowo radośnie i zdrowo "
 • Otwarte drzwi w GOPS w Pieckach w  ramach  kampanii  społecznej ,,Biała  wstążka"
 • Kampanię  profilaktyczną  pn.  "Stop  FAS"  w  gminie  Piecki, XX Warmińsko -Mazurskie Dni Rodziny ,,Dom- Ojczyzna-Rodzina''
 • Happening o niemarnowaniu żywności pod hasłem ,,W rytmie zdrowia"
 • Ogólnopolski  Dzień  Praw Dziecka pod hasłem ,,Dziecka prawa ,ważna  sprawa''
 • Mobilny namiot profilaktyczny, którego celem było propagowanie materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałania przemocy i organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Realizacja prac społecznie użytecznych

Prace  społecznie  użyteczne  to  jedna  z  form  aktywizacji  osób  bezrobotnych,  regulowana ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace te wykonywane są przez osoby  bezrobotne,  nie  posiadające  już  prawa  do  zasiłku Prace takie mogą wykonywać  bezrobotni,  dla  których  upłynął  już  czas  pobierania  zasiłku  bądź  też  go  nie nabyły,  w  miejscu  zamieszkania  lub  pobytu  w  wymiarze  10  godzin tyg./40 msc.

Grupy Zabawowe (spotkania bezrobotnych  matek z małymi dziećmi)
Grupy Zabawowe polegają na wspólnej zabawie dzieci i dorosłych, poznawaniu siebie i otaczającego świata. Wspierają rozwój dzieci i rozwijają umiejętności wychowawcze rodziców i opiekunów.
 Mają na celu tworzenie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie ich rodziców/opiekunów na starcie rodzicielstwa. Spotkania są dobrą okazją do budowania bliskiej relacji z dzieckiem oraz doświadczania wspólnych zabaw w gronie innych małych dzieci i ich rodziców/opiekunów.

Świetlica  KIS dla dzieci i dorosłych

Dla rodziców i opiekunów  odbyły się warsztaty pod patronatem Family -Lab z Warszawy  mające formę seminarium inspirującego  wg. duńskiego terapeuty Jespera Julla  
Podczas tych  spotkań omówione zostały podstawowe wartości, w oparciu o które można zbudować prawdziwą, autentyczną relację w rodzinie, m.in.:

 • Sztuka mówienia ,,nie'' z czystym sumieniem
 • Jestem ok, jaki jestem
 • Dorosły jak latarnia morska
 • Nastolatki
 • Dziecko w szkole
 • Agresja - nowe tabu

Spotkania rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej i pogotowiu opiekuńczym, które odbywały się w każdą środę oraz pierwszy czwartek  miesiąca.

W ramach współpracy  Bankiem Żywności odbywały się warsztaty żywieniowe, kulinarne, dietetyczne  dla beneficjentów POPOŻ

 • Warsztaty dietetyczne dla seniorów 
  Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
  - Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
  - Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,
  - Poznanie sposobów na niemarnowanie żywności,
  - Obalenie mitów żywieniowych,
  - Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych  podczas robienia zakupów
 • Warsztaty edukacji ekonomicznej
  Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
  - Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
  - Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
  - Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.
 • Warsztaty żywieniowe
   Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
  - Poznanie zasad prawidłowego żywienia poprzez układanie piramidy żywienia,
  - Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
  - Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,
  - Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych podczas robienia zakupów
 • Warsztaty kulinarne
  Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
  - Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej  przy wykorzystaniu sezonowości,
  - Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem  sezonowych produktów,
  - Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,

Punkt Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń”

Od grudnia 2012 r. dzięki  współpracy ze Szkołą Podstawową w Pieckach,  przy GOPS działa Punkt Wolontariatu  "Pomocna dłoń”. Wolontariusze chętnie  włączają  się w akcje i kampanie profilaktyczne. Współpracują z  Parafialnym  Zespołem Caritasem w zbiórkach  żywności  i innych organizowanych akcjach na rzecz lokalnej ludności.

Świetlica KIS dla Seniorów

W świetlicy Klubu Integracji Społecznej w 2018r. odbywają się systematyczne spotkania (raz w tygodniu) amatorskiej Grupy Teatralnej ,, Iskierka Nadziei" tj.  21  osobowej  grupy  seniorów  ze  Stowarzyszenia ,,Senioris - Aktivis  in  Piecki”.

 • Związku Emerytów i Inwalidów w Pieckach spotykają się  systematycznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Seniorzy uczestniczyli w  wielu przedsięwzięciach realizowanych  lokalnie
   i ponadlokalnie. Z inicjatywy  seniorów  organizowano  spotkania  okolicznościowe  -  m.in.  Dzień  Babci  i Dziadka,  Dzień  Kobiet,  Spotkania  świąteczne  -  Wigilijne,  Wielkanocne.
 • Cykl  bezpłatnych warsztatów komputerowych dla seniorów (65+)
 • Warsztaty żywieniowe i dietetyczne dla seniorów

Punkt  Konsultacyjno  -  Informacyjny

Osoby  uzależnione i  współuzależnione  oraz  członków ich rodzin i osób dotkniętych problemami przemocy  w rodzinie prowadzony w GOPS w Pieckach. -radcę  prawnego,  psychologa i specjalista do spraw mediacji i poradnictwa rodzinnego.
W ramach pracy PKI świadczono pomoc indywidualną i grupową  dla osób dotkniętych problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz osoby ze środowisk zagrożonych.

Grupa edukacyjno -wspierająca ,,AL-anon"

      Grupa ,,Al-anon" to wspólnota krewnych i przyjaciół osób pijących. Jest to grupa edukacyjno-informacyjna dla osób uzależnionych, wspierająca w trudnościach dnia codziennego. Celem grupy jest nabywanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów przez dzielenie się swoim doświadczeniem ,siłą i nadzieją. Uczestnicy grupy mają możliwość otrzymania wsparcia, doraźnej pomocy od siebie nawzajem. Wspólnie z grupą znajdują rozwiązanie trudnych, bieżących kłopotów. Motywem działania ,,Al-anon" jest niesienie pomocy rodzinom osób uzależnionych, realizowanej przez serdeczne przyjmowanie  i dodawanie otuchy  przez zrozumienie i dodawanie odwagi samej osobie uzależnionej w jak najdłuższym okresie abstynencji.

Grupa AA „Nadzieja”

Grupa  ta  powstała  w  1997r.  i  w  każdy  czwartek  spotyka  się  w  świetlicy KIS. Ponadto dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone jest poradnictwo indywidualne w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w GOPS w Pieckach 

Szkolenia ,doradztwa 

 •  ABC Przedsiębiorczości -bezpłatne, otwarte szkolenie z zakresu „ABC  przedsiębiorczości'' prowadzone przez    Fundację Wspomagania Wsi.
 • -Szkolenie dla pracowników o dopalaczach  ,,Dopalacze moda czy zagrożenie '' prowadzone przez Komendę Powiatową w Mrągowie oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mrągowie. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń, jakie wynikają z ogólnej dostępności na rynku różnego rodzaju środków psychoaktywnych.
 • Doradztwo ds /Przedsiębiorczości Społecznej Lokalnej
 • Doradztwo z zakresu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej dla przedstawicieli gminy Piecki w ramach projektu pozakonkursowego pt. ,,Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach'' prowadzone przez Firmę 2BA- doradztwo strategiczne.

Realizowane projekty

 • „Aktywni i kompetentni w gminie Piecki”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Bank Żywności w Olsztynie natomiast partnerem Gmina Piecki. Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat
 • "Przyszłość to aktywność". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: „Instytut Badawczo- Szkoleniowy” Sp. z o. o. w Olsztynie przy współpracy z GOPS.Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 15-64 lat poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.
 • "Żyj zawodowo 4'' - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych- Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Mrągowie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczestnicy: Mieszkańcy subregionu olsztyńskiego w wieku 15-29 lat z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 • "System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON''- realizator Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy -osoby niepełnosprawne, które mogą uzyskać pomoc przy: wypełnianiu wniosku , użyczanie tabletu przekazywanego przez PFRON.
 • "Ja w internecie - Rodzic w internecie''- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt adresowany był do rodziców, którzy chcą chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się   z korzystania z internetu oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci  i reagować na zagrożenia.
 • "Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób w domach zależnych''- Realizator Fundacja Hospicyjna  w Gdańsku finansowana ze środków Fundacji PZU. Uczestnicy  projektu   to opiekunowie i rodziny osób niepełnosprawnych.

Punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego  dla osób niepełnosprawnych

Dzięki nawiązanej współpracy z  Ośrodkiem Pomocy Doraźnej EMAUS, pozyskany został sprzęt rehabilitacyjny: wózków inwalidzkich (5szt.), kuli (10par), chodzików (5szt.), balkoników (5szt.), i łóżka (1szt.), który po złożeniu wniosku można wypożyczyć  (nieodpłatnie). W  2017 r. z pomocy skorzystało łącznie 10 osób , w 2018 r. 10 osób.  Działalnością punktu zajmuje się osoba koordynująca usługi opiekuńcze.

Wychodząc naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych, GOPS prenumeruje czasopismo pt. ”Integracja” , które przekazuje nieodpłatnie dla uczestników  Środowiskowego  Domu Samopomocy, Stowarzyszenia  „Dzieci Wojny” – „Iskierka  Nadziei” oraz podopiecznych GOPS.

Klub Integracji Społecznej w Pieckach w ramach swojej działalności   współpracował ze środowiskiem lokalnym  -  Urzędem Gminy w Pieckach, Gminna Komisją  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  gminie  Piecki,  Powiatowym  Urzędem  Pracy,  Lokalnymi  przedsiębiorcami,  organizacjami  pozarządowymi,  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Pieckach, Stowarzyszeniem Acive Seniors in Piecki ,,Iskierka Nadziei", Inkubatorem  Ekonomii  Społecznej  w Kętrzynie, Fundacją Wspomagania Wsi, Bankiem Żywności w Olsztynie, OHP w Olsztynie oraz Instytutem Badawczo Szkoleniowym z Olsztyna ,Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach oraz Fundacja Famili Lab z Warszawy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.