REGULAMIN

Warmińsko – Mazurskiego Forum

Klubów Integracji Społecznej

PREAMBUŁA

Mając na uwadze potencjał Klubów Integracji Społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich znaczenie dla zrównoważonego, wszechstronnego i dynamicznego rozwoju regionu, podczas spotkań Regionalnej Platformy Ekonomii Społecznej zrodziła się idea powstania Warmińsko-Mazurskiego Forum Klubów Integracji Społecznej.

 1. MISJA
  Forum stanowi porozumienie organizacji i instytucji które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzą Kluby Integracji Społecznej.
  Chcemy, by osoby z trudnościami w funkcjonowaniu za sprawą uczestnictwa w Klubach osiągnęły jak największą niezależność w obszarze zawodowym (w tym ekonomicznym), społecznym (w tym obywatelskim) i rodzinnym.
  Naszą misją jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz wspieranie się w dążeniu do wzmocnienia, ujednolicenia i profesjonalizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej w KIS jako partnerskiego ogniwa w systemie pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. ADRESACI USŁUG SIECI
  Środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ich rodziny oraz otoczenie, Kluby Integracji Społecznej, podmioty je prowadzące, kadra Klubów, pracodawcy.
 3. CELE, DZIAŁANIA I ICH FORMY
  1. Podejmowanie rzecznictwa interesów na rzecz środowiska osób zagrożonych wykluczaniem społecznym (zwłaszcza w zakresie zmiany, konsultacji i ustawodawstwa w tym zakresie).
  2. Integracja środowisk zajmujących się problemami wykluczenia społecznego wokół partnerskiej współpracy służącej wzmocnieniu KIS szczególnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  3. Wypracowywanie jednolitych standardów Klubów Integracji Społecznej.
  4. Edukacja kadry Klubów.
  5. Propagowanie wiedzy na temat standardów oraz usług świadczonych przez KIS wśród instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz pracodawców.
  6. Podejmowanie działań zmierzających do wzrostu akceptacji w społeczeństwie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  7. Podniesienie świadomości pracodawców w kontekście problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  8. Tworzenie i realizacja projektów w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej.
  9. Diagnozowanie problemów i potrzeb Klubów Integracji Społecznej.
  10. Kreowanie współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym oraz sektorowym i międzysektorowym.
  11. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
  12. Wzmocnienie instytucjonalne Klubów.
  13. Wymiana doświadczeń.
  14. Wspólne inicjatywy i działania Klubów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  15. Współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi partnerami w obszarze wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  16. Promowanie rozwiązań włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej.
  17. Wsparcie w rozwoju współpracy z samorządem lokalnym i regionalnym.
  18. Aktywizowanie środowisk lokalnych.
  19. Aktywne uczestnictwo w Forum Klubów Integracji Społecznej.
  20. Integracja środowiska KIS w wymiarze lokalnym, ponadlokalnym i wojewódzkim.
  21. Prowadzenie stałej debaty nt. sytuacji, potrzeb i rozwiązań dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza odbiorców działań KIS.
  22. Propagowanie idei wolontariatu, w tym współpraca z wolontariuszami w obszarze pracy z i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  23. Wsparcie Klubów w pracy z rodziną.
 4. CZŁONKOWIE FORUM
  1. Członkami Forum są:
   1. Członkami Forum są Kluby Integracji Społecznej posiadające swoje siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wpisane do rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.
   2. Warunkiem możliwości przystąpienia do Forum jest spełnianie przez członka zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa (załącznik Nr 1do regulaminu).
  2. Zasady członkostwa:
   1. Forum tworzone jest przez Kluby, które decyzją osób zarządzających przystępują do Forum, przyjmując deklarację współpracy i regulamin pracy Forum.
   2. Klub Integracji Społecznej po przystąpieniu do Forum w żadnym stopniu nie traci swojej autonomii.
  3. Obszar działania Członka Forum:
   1. Członkiem Forum może być Klub Integracji Społecznej posiadający swoją siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
   2. Forum jest otwarte na nowych członków oraz na współpracę z partnerami i podmiotami współpracującymi.
 5. STRUKTURA FORUM
  1. Rada programowa
   1. Najwyższą władzą w Forum jest Rada Programowa.
   2. W skład Rady Programowej wchodzi po jednym przedstawicielu członka Forum wydelegowanym przez dany Klub Integracji Społecznej.
   3. Rada Programowa podejmuje decyzje większością głosów.
   4. Rada Programowa decyduje o zmianach w Regulaminie Forum.
   5. Rada Programowa powołuje ze swojego grona Zarząd składający się od trzech do siedmiu osób na kadencję dwuletnią.
   6. Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, wybierając przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka/ów zarządu.
   7. Rada programowa decyduje podczas kolejnych wyborów o ilości członków zarządu na daną kadencję oraz o ew. możliwości przedłużenia kadencji o kolejne lata – np. do 3 lat.
   8. Spotkania Rady odbywają się wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
   9. Członkowie Forum dokonują dorocznego podsumowania (ewaluacji) działań Zarządu oraz Forum.
   10. Przedstawiciele partnerów czy podmiotów współpracujących mogą uczestniczyć w pracach Rady Programowej z głosem doradczym.
  2. Zarząd Forum
   1. W skład zarządu wchodzi od 3 do 7 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie.
   2. Procedura wyborcza: Kandydaci do zarządu zgłaszają się samodzielnie lub zgłaszani są przez jednego z członków Rady Programowej. Członkowie wybierani są w głosowaniu tajnym.
   3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego/ą.
   4. Zarząd powoływany jest na okres 2 lat.
   5. Zarząd działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Programową – rozwiązanie rekomendowane.
   6. Zarząd kieruje bieżącymi pracami Forum.
   7. Zarząd decyduje o przyjmowaniu lub usuwaniu członków Forum. Klub Integracji Społecznej nie przyjęty (lub usunięty) przez zarząd ma prawo odwołać się do Rady Programowej, która podejmuje ostateczną decyzję wiążącą.
   8. Zarząd spotyka się min. cztery razy w roku.
 6. WSPÓŁPRACA WEWNĄTRZ FORUM
  1. Członek Forum zobowiązuje się do:
   1. Godnego reprezentowania Forum.
   2. Rzetelnego wywiązywania się z podjętych zadań.
   3. Przejrzystości działań.
   4. Przestrzegania i realizacji regulaminu Forum.
   5. Informowania o aktualnych działaniach w ramach Forum.
   6. Promocji Forum.
   7. Aktywnego udziału w inicjatywach, działaniach Forum.
  2. Członek Forum ma prawo do:
   1. Udziału w decyzjach dot. Forum.
   2. Korzystania z doświadczeń członków Forum.
   3. Korzystania z organizowanych przez członków szkoleń i spotkań (na warunkach określonych przez danego członka Forum).
   4. Korzystania ze wspólnej promocji Forum.
   5. Udziału w działaniach Forum (jego ofertach).
 7. WARUNKI KADROWO/TECHNICZNE
  Członek Forum musi spełniać warunki lokalowe, kadrowe i in., które zostanę opracowane przez Forum i przyjęte przez Rade Forum jako standard na poziomie minimalnym lub rekomendowanym.
 8. INFORMACJA W FORUM
  1. Forum prowadzi stronę www – rozwiązanie rekomendowane.
  2. Forum współpracuje ze stroną www Federacji FOSa.
  3. Członek Forum zobowiązuje się do przesyłania 4 razy w roku, średnio raz na kwartał jednej informacji na stronę www.
  4. Członkowie aktywnie promują Forum i zapraszają do udziału w nim.
 9. PARTNERZY FORUM
  Forum współpracuje lub planuje podjąć współpracę z następującymi partnerami:
  1. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
   • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
   • Pełnomocnik marszałka ds. organizacji pozarządowych.
  3. Pozostałe sieci funkcjonujące w województwie warmińsko-mazurskim.
  4. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  5. Podobne struktury z kraju i zagranicy.
 10. WSPÓŁPRACA Z FEDERACJĄ FOSA
  Współpraca odbywa się na zasadzie pomocniczości z zachowaniem niezależności każdej ze stron, tzn. obie strony realizują swoje działania statutowe, wspierając się wzajemnie w obszarach i zakresie przez siebie ustalonym. Forum stanowi grupę branżową Federacji FOSa.
  1. Cele współpracy:
   1. Podniesienie poziomu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   2. Zwiększenie świadomości społeczności województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   3. Integracja środowisk (instytucje, organizacje itd.) prowadzących Kluby Integracji Społecznej.
   4. Wzmocnienie członków Forum.
   5. Wymiana doświadczeń.
   6. Wspólne reagowanie na problemy/potrzeby społeczne dot. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  2. Formy i treści współpracy:
   1. Podnoszenie kwalifikacji kadry.
   2. Wymiana doświadczeń – poznanie dobrych praktyk.
   3. Wzmocnienie zaplecza technicznego.
   4. Monitorowanie/diagnozowanie potrzeb.
   5. Opiniowanie dokumentów i udział (jako przedstawiciel Federacji) w tworzeniu dokumentów programowych dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   6. Szkolenia i doradztwo.
   7. Wspólne inicjowanie, realizowanie działań, projektów.
   8. Wymiana informacji (w tym zwłaszcza na dwóch poziomach – pomiędzy członkami forum oraz pomiędzy FOSą a forum).
   9. Organizowanie wydarzeń, jak konferencje, wizyty studyjne.
   10. Promocja tematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   11. Współpraca w obszarze ekonomii społecznej.
  3. Rola i miejsce Forum (jako grupy branżowej) w strukturze Federacji FOSa
   1. Forum tworzy grupę branżową, zachowując niezależność.
   2. Członkowie Forum nabywają status partnerski Federacji FOSa.
   3. Rekomendowane jest wstąpienie organizacji pozarządowych – członków Forum prowadzących KIS do Federacji FOSa.
   4. W pracach grupy mogą uczestniczyć/włączać się inne organizacje (członkowskie, partnerskie, współpracujące) Federacji FOSa.
   5. W grupie branżowej obowiązują zasady partnerstwa, każdego członka reprezentuje 1 (do 2-óch) kompetentny reprezentant.
   6. Grupa funkcjonuje (kontakty, zarządzanie, komunikacja i inne) wg zasad określonych w Regulaminie Forum oraz każdorazowo w odpowiedzi na potrzeby.
   7. Koordynatorem grupy branżowej jest przewodnicząca/y Forum, odpowiedzialna/y za kontakty z zarządem FOSy.
   8. Częstotliwość spotkań grupy: raz w roku, rekomendowane 2 razy w roku.
   9. Grupa branżowa może samodzielnie pracować metodą projektów korzystając z osobowości prawnej i wsparcia Federacji FOSa.

Załącznik:

Załącznik 1 - Deklaracja

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.